I. Zarządzanie danymi osobowymi:

Klauzula informacyjna:

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, tzw. RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), wszystkich kandydatów oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych, których dane są przetwarzane w procesie rekrutacji, informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące „FUTURE ZONE” Sp. z o.o.

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a, b i c RODO.

3. Dane osobowe pozyskane w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego przechowywana będzie nie dłużej niż do końca okresu, w którym przyjęty kandydat uczęszcza do placówki. Dane kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego będą przechowywane przez okres roku po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, chyba że na rozstrzygnięcie została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

4. Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów obowiązującego prawa, oraz podmiotom realizującym usługi na rzecz Administratora, z którymi Administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych.

5. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez Administratora, przysługuje prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprostowania lub poprawienia swoich danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do usunięcia danych, prawo do przeniesienia danych, prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.

6. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez Administratora, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem udziału w procesie rekrutacji. Niepodanie danych w zakresie wymaganym przez Administratora będzie skutkowało odrzuceniem kandydatury i niemożliwością wzięcia udziału w rekrutacji.

8. Dane podane w procesie rekrutacji nie będą poddane zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji (profilowaniu), ani nie będą przetwarzane w innym celu niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.

9. Dane podane w procesie rekrutacji nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

II. Pliki cookies

  1. Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli informacje tekstowe przechowywane na urządzeniach końcowych (jak np. komputer czy smartfon), które może odczytywać system teleinformatyczny Administratora (cookies własne) lub podmiotów trzecich, np: Google, Facebook i innych.
  2. Serwis wykorzystuje cookies sesyjne (wygasające po zamknięciu przeglądarki) oraz cookies trwałe (przechowywane na urządzeniu końcowym i rozpoznające Ciebie przy kolejnej wizycie na serwisie).
  3. Przy pierwszej wizycie na serwisie zostajesz poinformowany o plikach cookies oraz poproszony o zgodę na ich przetwarzanie.
  4. Pliki cookies możesz w dowolnym momencie usunąć ze swojej przeglądarki. Ich usunięcie może jednak spowodować, że serwis nie będzie działał poprawnie. Informację o tym, jak to zrobić znajdziesz w sekcji „Pomoc” używanej przeglądarki internetowej lub jej ustawieniach bądź preferencjach.
  5. Cookies są wykorzystywane do zapewnienia prawidłowego działania serwisu, jak również do celów analitycznych, społecznościowych i marketingowych, w tym:
  • badania statystyk serwisu;
  • rozpoznania wykorzystywanego urządzenia końcowego, statystycznych danych demograficznych i geolokalizacyjnych;
  • zachowania preferencji użytkownika (np. ustawienia wyglądu, ostatnio oglądanych podstron);
  • udostępnienia możliwości logowania i utrzymania sesji;
  • badania preferencji użytkowników w celu dostosowania usług i produktów.

REGULAMIN REKRUTACJI

Rekrutacja do liceum ogólnokształcącego FUTURE ZONE

ETAP I
Wyrażenie chęci do wzięcia udziału w procesie rekrutacji poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie https://www.futurezone.pl/zapisz-sie/

ETAP II
Rozmowa w formie on-line z kandydatem i jego rodzicami nt. wartości, na których opiera się działalność edukacyjno-wychowawcza liceum Future Zone, działań statutowych szkoły oraz kwestii organizacyjnych, a także na temat oczekiwań kandydata i jego rodziców wobec szkoły.

ETAP III
Powiadomienie w formie wiadomości e-mail o decyzji przyjęcia / nieprzyjęcia kandydata do szkoły.

ETAP IV
Podpisanie umowy wstępnej oraz uiszczenie opłaty rekrutacyjnej w wysokości 1000 PLN. Wniesienie opłaty rekrutacyjnej odbywa się na podstawie otrzymanej faktury na wskazane konto. Opłata rekrutacyjna jest bezzwrotna. W sytuacji, gdy klasa pierwsza nie zostanie utworzona, opłata rekrutacyjna zostanie zwrócona.

Liceum zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia kandydata do liceum po przeprowadzonej rozmowie rekrutacyjnej bez wskazania przyczyny.